Regulamin korzystania z usług webinariów i szkoleń

Manifest Cukrzyka
16 listopada 2017

Regulamin korzystania z usług webinariów i szkoleń

Regulamin korzystania z usług webinariów i szkoleń www.wygralemzcukrzyca.pl/szkolenia

 • 1 Zasady funkcjonowania serwisu i definicje


1. Regulamin przeznaczony jest dla osób korzystających z webinariów i szkoleń internetowych.
2. Definicje
a. Szkolenie i webinarium – Transmisja mająca na celu szkolenie, udoskonalanie, zrozumienie oraz zdobycie praktyki w zakresie prezentowanych treści. Webinarium oraz szkolenie opiera się o pogląd autora i nie stanowi porady lekarskiej. Treści przekazywane w webinariach nie zastępują kontaktu z lekarzem prowadzącym, nie zastępują ani nie zmieniają zaleconego leczenia i nie stanową materiału i informacji mogących prowadzić diagnostykę lub zastępować diagnostykę medyczną w zakresie leczenia i prewencji zdrowotnej.

b. Serwis – niniejsza strona e-webinaria.pl wraz z subdomenami służąca do rejestracji Uczestników i prowadzenia szkoleń (webinariów)

Plugs4Life sp. Z o.o.

Ul. Klonowa 19

62-070 Dopiewo

NIP: 7773365701

Regon: 387129805

KRS: 0000862134

 

oraz

Partner lub partnerzy szkolenia (webinarium) o którym informacje podawani są każdorazowo przy szkoleniu (webinarium)

c. Uczestnik – to każda osoba fizyczna, która bierze udział w Szkoleniu (webinarium)

d. Rejestracja – działania podjęte przez Uczestnika mające na celu deklarację chęci udziału w Szkoleniu (webinarium). Działanie potwierdzone jest poprzez kliknięcie w link w zakładce szkolenia lub w materiałach promocyjnych w mediach społecznościowych.

 • 2 Obowiązki Organizatora

Organizator dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować wysoką jakość tematyczną szkoleń oraz wysoką wartość merytoryczną, zgodną z opisem szkolenia.
Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość techniczną prowadzonych szkoleń.

Każdy użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14dni od daty nabycia bez podania przyczyny (o ile udział w szkoleniu lub webinarium nie został już wykorzystany) zgodnie z art. 27. Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r.

 • 3 Prawa Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkoleń z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Organizatora i nie może to stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń.

 • 4 Proces rejestracji

1. Rejestracja wykonywana jest poprzez formularz rejestracyjny dla danego szkolenia dostępny w serwisie ClickMeeting (platformy obsługującej webinarium i szkolenia)

2. Płatności za udział w webinariach i szkoleniach realizowane będą za pośrednictwem operatora PayU na prawach operatora i zgodnie z regulaminem obowiązującym u operatora. Organizator nie prowadzi poboru opłat poza wskazanym serwisem.

3. Ceny webinariów i szkoleń określane są na stronie organizatora w serwisie obsługującym webinaria i szkolenia. Ceny widoczne są w timeline po kliknięciu przycisku „Sprawdź kalendarz spotkań”

 • 5 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem bazy danych osobowych jest PLugs4Life sp. Z o.o.
 2. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  a. są one zgodne z prawdą,
  b. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
 3. organizator oświadcza, że nie udostępni, nie sprzeda danych uzyskanych podczas rejestracji podmiotom trzecim
 4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pod wskazanym na serwisie www.wygralemzcukrzyca.pl numerem telefonu.
 5. Zgłoszenie przez Uczestnika wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje możliwie szybkie wykonanie żądania oraz wstrzymanie jakichkolwiek akcji informacyjnych z wykorzystaniem danych wskazanych do usunięcia
 6. Organizator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług przez Serwis.
 • 6 Zobowiązania Uczestnika
 1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  a. działania w sposób nie naruszający praw innych Uczestników,
  b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do udziału w webinarze lub szkoleniu,
  d. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu i zapoznawania się z nimi.
 • 7 Własność intelektualna i prawa autorskie treści Serwisu

1. Organizator udostępniając Uczestnikowi informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zobowiązuje się do respektowania praw własności intelektualnej.
2. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
3. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały chronione są prawami autorskimi. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.

 • 8 Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Organizator zastrzega, że szkolenia przedstawiane w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
– za jakiekolwiek szkody spowodowane nieścisłościami w informacjach przekazywanych podczas szkoleń powstałe nie w wyniku zaniedbań lub złej woli Organizatora;
– za jakiekolwiek szkody spowodowane odwołaniem lub przesunięciem terminu szkolenia;
– za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych Uczestnika zgodnie z prawem i za zgodą Uczestnika

 • 9 Tryb i sposób składania reklamacji
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres rafalnejman@gmail.com lub listownie na adres: Plugs4Life sp. Z o.o. ul. Klonowa 19 62-070 Dopiewo
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dodatkowych wyjaśnień, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 • 10 Wymagania techniczne korzystania ze szkoleń i webinariów przez internet.

Użytkownik deklaruje, że posiada urządzenia i dostęp do internetu, który pozwala na udział w webinarium lub szkoleniu, do którego dostęp uzyskał.

 • 11 Polityka w zakresie ochrony danych osobowych.

Poprzez kontakt z organizatorem możliwe jest egzekwowanie praw Uczestnika wynikających z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. W określonych okolicznościach, użytkownikowi przysługuje prawo do:
· Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są jego informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu są wykorzystywane przez Organizatora.
· Żądania dostępu do swoich informacji osobowych (na „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”). Możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych posiadanych przez Organizatora na temat Uczestnika oraz sprawdzenie, czy przetwarzane są zgodnie z prawem. Kopia danych udostępniana jest w pliku HTML.
· Żądania sprostowania przechowywanych przez Organizatora informacji osobowych Uczestnika. Uczestnik może uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które go dotyczą, a które przechowuje Organizator.
· Żądania usunięcia informacji osobowych. Uczestnik może żądać skasowania lub usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto Uczestnik ma prawo poprosić Organizatora o skasowanie lub usunięcie informacji osobowych, jeżeli skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej).
· Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Uczestnik może żądać zawieszenia przetwarzania dotyczących go informacji osobowych.
· Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci (tak zwane prawo do “przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie na stronie profilu Uczestnika danych w formacie HTML umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby.
· Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy Uczestnik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie.

Wszystkie te czynności dostępne są poprzez profil Użytkownika (adres profilu).

 • 12 Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Organizator zawiadomi o wprowadzeniu zmian, jak również poinformuje o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu zamieszczając odpowiednią informację na stronie e-webinaria.pl i powiadamiając Uczestników drogą e-mail.
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu użytkownik powinien wstrzymać się przed nabywaniem udziału w webinarium lub szkoleniu. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2020r.